Літературна студія «ЛітЕра»

// Клуби та об'єднання // Літературно розвивальна студія «ЛітЕра» //

Літературно-розвивальна студія «ЛітЕра» - це територія спілкування та зростання творчих особистостей. Одним із пріоритетних завдань діяльності студії є виховання духовно свідомої людини, справжнього патріота Палацу, міста, України.

Літературно-розвивальна студія «ЛітЕра» ставить за мету:

- створити умови для розкриття потенціалу здібних учнів, які мають нахил до творчої роботи та вивчення дисциплін гуманітарного профілю;

- сприяти розвитку творчої особистості дитини, поглибленню та урізноманітненню її знань з української мови та літератури, культури усного і писемного мовлення, вироблення навичок оформлення творчих робіт, збирати, систематизувати та описувати літературознавчі факти;

- не дублюючи навчальну програму, логічно доповнити її, розширюючи і поглиблюючи знання з літературознавчих та мовознавчих дисциплін.

Основні завдання діяльності літературно-розвивальної студії «ЛітЕра» полягають у формуванні у студійців таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує оволодіння основами літературознавчих та мовознавчих дисциплін;
2. Практичної, що сприяє  оволодінню навичками написання літературних творів різних жанрів і форм;
3, Творчої, що забезпечує розвиток мистецької особистості дитини, її мислення у процесі  вирішення творчих та винахідницьких завдань, формування літературно-творчих здібностей, літературно-4. естетичного смаку, розуміння та сприйняття високохудожніх творів літератури, потреби особистості у творчій самореалізації;
4. Соціальної, що передбачає виховання любові до рідної мови та літератури, розвиток громадсько-патріотичних почуттів, а також формування толерантності, позитивного ставлення до світогляду інших.

Засвоєнню програми сприяють різноманітні форми роботи з учнями: співпраця і співтворчість з вихованцями, заняття-бесіди із використанням елементів арт-терапії, заняття-огляди кращих зразків української та світової літератури, рольові ігри, зустрічі з цікавими людьми, організація свят і творчих виступів студійців тощо.

Програма студії розрахована на  учнів різного віку, які мають літературні здібності та інтерес до  гуманітарних дисциплін. Навчання здійснюється з урахуванням особистісних особливостей дітей.

Робота колективу планується та здійснюється за принципами  інтеграції загальної середньої та позашкільної освіти, що передбачає поглиблення міжпредметних зв’язків. Програма студії спрямована на розвиток у вихованців системного мислення та вміння бачити зв'язок із предметами, що вивчаються за шкільною програмою. Заняття у літературній студії значно доповнюють базові знання учнів з літератури та мови.

Діагностика успішності відбувається через літературні читання, творчі звіти. Так, кінцевим результатом роботи кожного учасника студії є творчий звіт у формі літературного свята  раз у два місяці. Творчий виступ – це можливість виявити індивідуальність студійця, новий ступінь розвитку його творчої особистості.

Беручи до уваги всі практичні поради, послуговуючись словником літературознавчих термінів, студійці зможуть краще орієнтуватися  у літературному процесі, навчаться грамотно і правильно висловлювати свої думки і враження, ставлення до різних явищ літератури, свідомо продумувати композицію творів, писати різноманітні за жанровими особливостями твори.

Студія діє у двох групах, де заняття проводяться двічі на тиждень. Студія використовує кабінетний фонд Рівненської загальноосвітньої школи № 1 ім. В. Короленка та територіального центру соціального обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату згідно укладеного договору.

Керівник студії - Костюкевич Юлія Іванівна, член Національної спілки письменників України

Контактний телефон - 067-7915538