Положення про Екологічний центр

Положення про Екологічний центр

1.Загальна частина.

1.1. Екологічний центр – структурний підрозділ Рівненського міського Палацу дітей та молоді, основним напрямом діяльності якого є еколого-натуралістичний, що передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем. Екологічний центр здійснює навчання і виховання вихованців у позаурочний час. 

1.2. Екологічний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", іншими законодавчими актами України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває позашкільний навчальний заклад, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про Рівненський міський Палац дітей та молоді, його статутом, Положенням про Екологічний центр.

1.3. Мета Екологічного центру – освіта та виховання задля збереження довкілля та сталого розвитку.

1.4. Головними завданнями Екологічного центру є:

 • реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти;
 • створення умов для надання поглиблених знань з основ екології, професійного самовизначення та самореалізації учнівської молоді;
 • залучення вихованців до практичної природоохоронної роботи, роботи в напряму покращення довкілля та сталого розвитку;
 • створення умов для формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду розв'язання екологічних проблем;
 • залучення вихованців до науково-дослідної, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в галузі екологічних, біологічних, аграрних наук та охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування;
 • створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців;
 • задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні;
 • пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;
 • формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;
 • просвітницька діяльність.

1.4. Мова навчання і виховання у Екологічному центрі визначається Конституцією України і Законом України "Про мови". 

2. Організаційно-правові засади діяльності Екологічного центру

2.1. Екологічний центр створений у 2004 році на базі реорганізованої екологічної школи Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

2.2. Екологічний центр є спеціалізованим центром Рівненського міського Палацу дітей та молоді та спрямовує свою діяльність на залучення вихованців до практичної природоохоронної роботи, формування знань, навичок в галузях біології, екології, охорони довкілля та раціонального природокористування тощо.

2.3. Екологічний центр діє на підставі статуту Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

3. Організація позашкільної освіти в Екологічному центрі

3.1. Екологічний центр проводить навчально-виховну, науково-дослідницьку, організаційно-методичну та організаційно-масову роботу.

3.2. Структурними одиницями Екологічного центру є навчальні групи («Я пізнаю світ», «Загальна екологія», «Дослідження річок», «Екологія Рівного та сталий розвиток», «Соціально-екологічна діяльність», «МАН»), екологічний тренінг-центр, комітет «Екологія та охорона здоров’я» Парламенту дітей міста.

3.3. Екологічний центр створює належні умови для вибору вихованцями видів діяльності відповідно до їх інтересів.

3.4. Екологічний центр працює за Програмою діяльності та річним планом роботи, погодженим директором Палацу дітей та молоді, реалізує напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців ,потреб сім'ї, запитів інших навчальних закладів, громадських організацій.

3.5. Навчально-виховний процес у Екологічному центрі здійснюється за авторськими навчальними програмами, затвердженими науково-методичною радою Рівненського міського Палацу дітей та молоді та Вченою радою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 3.6. Навчальні програми є профільними, що передбачають навчання вихованців у групах. Групи працюють за навчальним курсом «Я пізнаю світ», розрахованим на 3 роки, за програмами «Загальна екологія», «Дослідження річок», «Екологія Рівного та сталий розвиток», «Соціально-екологічна діяльність», за програмами тренінг-центру та комітету «Екологія та охорона здоров’я», розрахованими на 1 рік, за програмами «МАН» - на 3 роки.

3.7. Наповнюваність навчальних груп у Екологічному центрі становить 10-15 вихованців, наповнюваність груп «МАН» становить 3-5 вихованців, наповнюваність груп тренінг-центру та комітету «Екологія та охорона здоров’я» становить 15-18 учнів.

3.8. Прийом до Екологічного центру здійснюється протягом вересня-листопада кожного року за бажанням вихованців і за згодою батьків на безконкурсній основі у міру закінчення комплектування груп. Добір вихованців у навчальні групи може здійснюватись впродовж навчального року.

Прийом здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До Екологічного центру зараховуються діти віком від 6 до 17 років.

3.9. Екологічний центр проводить навчально-виховну, організаційно-методичну, науково-дослідницьку та організаційно-масову роботу диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров'я) з використанням різноманітних організаційних форм роботи: лекція з елементами бесіди, конференція, круглий стіл, екологічна гра, семінар, читання, театр, мозковий штурм, аукціон, вікторина, дослід, екскурсія, експедиція, практична робота у парковому куточку, на науково-дослідних ділянках.

3.12. Навчальний рік у Екологічному центрі починається з 10 вересня. Тривалість навчального року у Екологічному центрі встановлюється МОН або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад, за погодженням з МОН.

3.13. Режим щоденної роботи встановлює Рівненський міський Палац дітей та молоді, враховуючи рекомендації центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері управління яких вони перебувають.

У канікулярні дні Екологічний центр працює за окремим планом.

 Екологічний центр забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.14. Тривалість занять у Екологічному центрі визначається навчальним планом і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

 • віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;
 • віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;
 • інших - 45 хвилин.

Перерви між заняттями становлять 5 хвилин, є робочим часом керівника  гуртка і визначаються робочим режимом щоденної роботи закладу.

3.15. Групи Екологічного центру класифікуються за трьома навчальними рівнями:

 • початковий рівень – діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до еколого-натуралістичної діяльності;
 • основний рівень – діяльність яких спрямована на розвиток інтересів вихованців, надання їм знань, практичних умінь і навичок, задоволення потреби у професійній орієнтації;
 • вищий рівень – діяльність яких спрямована на самореалізацію та соціалізацію у напряму збереження довкілля та сталого розвитку.

Відповідно до навчальних рівнів визначається мета і перспективи  діяльності груп, їх чисельний склад, викладається програма.

3.16. Екологічний центр може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів.

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок Екологічний центр за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, установ, організацій на продукцію науково-дослідницької діяльності. При цьому характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами.

3.17. Екологічний центр може організовувати роботу своїх груп у приміщеннях професійно-технічних, вищих навчальних закладів, наукових установ відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

3.18. Екологічний центр може проводити роботу спільно з науково-дослідними, творчими   організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи з метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдаровань і самовизначення

щодо майбутньої професії.

3.19. Екологічний центр проводить координаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи. На базі центру функціонує Ресурсний центр з екологічної освіти та виховання.

3.20. Екологічний  центр може надавати організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

3.21. Екологічний центр може проводити заходи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за екологічним напрямом позашкільної роботи у формі семінарів, семінарів-практикумів та за іншими організаційними формами.

3.22. По закінченню навчання вихованці Екологічного центру отримують посвідчення відповідно з  Порядком  видачі  випускникам  позашкільних навчальних закладів документів про позашкільну  освіту.

4. Учасники навчально-виховного процесу.

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Екологічному центрі є: вихованці, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, спеціалісти, які залучені  до навчально-виховного процесу; батьки, представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Вихованці Екологічного центру мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдаровань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір виду діяльності;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчальною, науковою, матеріально-технічною базою Екологічного центру;
 • участь у різних видах навчальної, науково-дослідницької роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, акціях, проектах та інших масових заходах;
 • представлення в органах дитячого самоврядування Рівненського міського Палацу дітей та молоді;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Вихованці Екологічного центру зобов’язані:

 • оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • дотримуватись моральних і етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах практичної діяльності;
 • бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

4.4. Педагогічні працівники Екологічного центру мають право на:

 • внесення пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення педагогів та вихованців;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих
 • результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.5. Педагогічні працівники центру зобов'язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;
 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців
 • сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей,фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;
 • визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями моральних, етичних норм поведінки і правил внутрішнього розпорядку Палацу дітей та молоді
 • берегти здоров'я вихованців, їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виховувати повагу до людей, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
 • дотримуватись вимог статуту Рівненського міського Палацу дітей та молоді, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради закладу;
 • виконувати накази і розпорядження керівника закладу.

4.6. Педагоги центру працюють відповідно до розкладу занять затвердженого його керівником.

4.7. Батьки вихованців мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківського комітету центру;
 • звертатися до керівника  центру з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в інноваційній  діяльності центру;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази центру;

5. Управління Екологічним центром.

5.1. Керівник центру:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, визначає
 •  структуру центру;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • представляє центр в установах та організаціях і відповідає за результати діяльності центру;
 • щороку звітує про діяльність центру адміністрації;

5.2. Керівник центру є головою педагогічної ради.

5.3. Педагогічна рада центру:

 • розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, науково-дослідницької, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи  центру;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв'язків;
 • аналізує форми, методи і засоби навчання;
 • розробляє рекомендації щодо основних напрямів навчально-виховної роботи центру.

5.4.Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

5.5.Методична робота.

Методична робота включає:

 • науково-методичну,  організаційну та практичну діяльність центру з питань екологічної  освіти  та виховання, дослідницької роботи в галузі екології, біології, сільського, лісового господарства та охорони довкілля та раціонального природокористування;
 • узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду;
 • поширення інновацій у системі позашкільної освіти;
 • участь у методичних заходах різних рівнів.

6. Матеріально-технічна база Екологічного центру.

Матеріально-технічна база центру включає два класні приміщення (кабінет. № 202, № 203), оргтехніку, науково-популярну та методичну бібліотеку, хімічне обладнання та прилади.

7. Діяльність Екологічного центру у рамках міжнародного співробітництва.

7.1. Центр має право проводити міжнародні учнівські та педагогічні обміни у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Центр має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.