Положення про грошову винагороду

І. Загальні положення

1. Положення про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам розроблене відповідно до Законів України «Про освіту» (ст. 57), Постанови Кабінету Міністрів України №898 від 08.06.2000 року «Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків», Статуту ПДМ, Правил внутрішнього розпорядку працівників ПДМ, Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом.

2. Виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам здійснюється з метою:

- стимулювання сумлінного виконання службових обов’язків та прояву творчої ініціативи;
- забезпечення фахового вдосконалення, росту кваліфікації педагогічних працівників;
- вивчення і впровадження передового досвіду, використання нових технологій та форм організації навчально-виховного процесу;
- зміцнення трудової дисципліни.

Положення поширюється на всіх основних педагогічних працівників навчально закладу.

ІІ. Умови та порядок преміювання

2.1. Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків надається відповідно до Положення, яке розробляється і затверджується керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом, на підставі рішення комісії закладу по преміюванню, яка виносить його, відповідно до рейтингового оцінювання (додається).

2.2. Для надання педагогічним працівникам щорічної винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, використовуються кошти передбачені кошторисом відповідно ст. 57 Закону України «Про освіту» в розмірі до одного посадового окладу.

2.3. Виплата щорічної грошової винагороди здійснюється в межах бюджетних асигнувань на оплату праці і не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

2.4. Виплата щорічної грошової винагороди проводиться за результатами роботи за календарний рік з урахуванням особистого вкладу кожного педагогічного працівника в загальні результати роботи.

2.5. Підставою для виплати щорічної грошової винагороди є наказ керівника навчального закладу, погоджений профспілковим комітетом.

2.6. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу комісії, то вона не бере участі у прийнятті рішення щодо близької особи, що відповідним чином фіксується в протоколі. І тільки, якщо неучасть особи, яка входить до складу комісії у прийнятті цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, то участь такої особи у прийнятті рішень здійснюється під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

ІІІ. Показники визначення розміру щорічної грошової винагороди

3.1. Досягнення педагогічним працівником успіхів у навчання, вихованні допрофесійній підготовці учнівської молоді, методичному забезпеченні навчально-виховного процесу, в т.ч.:

  • досконале володіння методикою організації навчально-виховного процесу, врахування психологічних особливостей школярів під час відбору та здійснення форм і методів навчання та виховання, забезпечення розвивального характеру педагогічного впливу на школярів;
  • результативне впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних педагогічних технологій;

- забезпечення максимально можливих результатів навчання та виховання, соціальних практик;

- дотримання державних санітарних норм, нормативних актів з охорони праці, якісна підготовка навчальних приміщень до нового навчального року;

- результативна організація роботи з батьками, гурткова діяльність;

- участь у професійному конкурсі «Джерело творчості», у методичній роботі з фаху на рівні ПДМ, міста, області.

3.2. Комісія виносить своє рішення на підставі рейтингового оцінювання трудової діяльності кожного окремого працівника.

3.3. Відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни, в т.ч.:

  • дотримання Правил внутрішнього розпорядку та посадових інструкцій;
  • дотримання норм професійної етики, прояв поваги до колег, чуйності, толерантності, позитивний вплив на психологічний клімат в колективі;
  • активна участь у громадській роботі;
  • належне дотримання положень Інструкцій щодо ведення шкільної документації.

3.4. Педагогічним працівникам, які мають дисциплінарні стягнення щорічна грошова винагорода не виплачується.