Положення про преміювання

І. Загальні положення

Преміювання працівників здійснюється у відповідності з Положенням про преміювання, яке затверджуються директором та з погодженням з профспілковим комітетом.

Премії виплачуються в межах коштів фонду оплати праці, а саме: кошти фонду матеріального заохочення та зекономлених коштів по заробітній платі.

Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються і визначаються з урахуванням доплат, надбавок, перелічених у додатку 8 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти, затвердженої наказом МО України від 15.04.93 р. № 102.

Розміри премій і матеріальної допомоги працівникам визначається комісією та затверджуються наказом керівника установи за погодженням з профспілковим комітетом.

Керівнику установи розміри премій і матеріальної допомоги встановлюються за погодженням з профспілковим комітетом і вищестоящим органом управління.

Преміюванню підлягають всі категорії працівників ПДМ за сумлінне та бездоганне виконання службових обов’язків.

ІІ. Умови та порядок преміювання

2.1. Пропозиції про преміювання працівників надаються на розгляд комісії, створеної за наказом по установі. До складу комісії з преміювання входять представники дирекції, Ради ПДМ, профспілкового комітету, члени трудового колективу.

2.2. Остаточне рішення про преміювання приймається більшістю голосів комісії під час голосування, оформлюється наказом за підписом  керівника установи за погодженням з профкомом, з яким ознайомлюють колектив.

2.3. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу комісії, то вона не бере участі у прийнятті рішення щодо близької особи, що відповідним чином фіксується в протоколі. І тільки, якщо неучасть особи, яка входить до складу комісії у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, то участь такої особи у прийнятті рішень здійснюється під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

2.4. Виплата премій здійснюється в межах фонду заробітної плати.

ІІІ. Показники преміювання членів трудового колективу

3.1. Керівні працівники.

3.1.1.  Виконання установою показників по контингенту учнів згідно навчальної мережі.

3.1.2. Дотримання чинного законодавства, удосконалення управління установою,  зміцнення договірної та трудової дисципліни.

3.1.3. Організація навчально-виховного процесу на рівні дотримання норм позашкільної освіти у відповідності до навчального плану.

3.1.4.  Укомплектованість установи кадрами і їх стабільність. Організація роботи по систематичному підвищенню кваліфікації кадрів.

3.1.5.  Здійснення заходів по зміцненню матеріально-технічної бази ПДМ.

3.1.6.  Організація виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

3.1.7. За створення умов для виконання навчальних програм.

3.1.8. За організацію контролю за навчально-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок учнів.

3.1.9. Створення та підтвердження позитивного іміджу закладу на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях.

3.2. Педагогічні працівники

3.2.1. Систематична робота по вдосконаленню навчально-виховного процесу відповідно навчальних програм.

3.2.2.  Робота з вивчення, узагальнення та запровадження педагогічного досвіду, новаторства, творчості у навчально-виховній роботі, участь у запровадженні новітніх технологій навчання.

3.2.3.   Ефективна діяльність по організації конкурсно-змагальної діяльності.

3.2.4. Глибокі та міцні знання учнів та вихованців згідно навчальних програм, переможці МАН, конкурсів, змагань.

3.2.5. Участь у створенні та зміцненні матеріальної бази, навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій.

3.2.6.  Здійснення заходів по зміцненню здоров’я дітей, поліпшення фізичного розвитку та запобіганню захворюваності.

3.2.7.  Дотримання правил внутрішнього розпорядку ПДМ, техніки безпеки, охорони праці.

3.2.8. Організація та безпосередня участь у фестивально-конкурсних заходах, семінарах, змаганнях, конференціях.

3.3.Адміністративно-господарський персонал (спеціалісти та молодший обслуговуючий персонал)

3.3.1.  Сумлінне виконання своїх службових обов’язків по забезпеченню нормального рівня роботи ПДМ, санітарно-гігієнічного режиму й утриманню приміщень, господарського інвентаря, обладнання, територій, матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу.

3.3.2.  Дотримання правил внутрішнього розпорядку, норм техніки безпеки, охорони праці та протипожежного стану.

3.3.3.  Добре поставлений бухгалтерський облік.

3.3.4. Преміювання адміністративно-господарських працівників запроваджене з метою стимулювання добросовісної праці, створенні належних умов для ефективної діяльності навчального закладу.

3.3.5.  Преміювання може проводитись за рахунок економії фонду зарплати.

3.3.6. Преміювання здійснюється за наслідками роботи за рік, відповідно до цього положення та за наказом керівника позашкільного навчального закладу   і може виплачуватися у  зв’язку з професійними, святковими та ювілейними датами  чи за результатами роботи календарного року.

3.3.7.  Розмір премії визначається із врахуванням якості роботи працівника, особистого внеску у виконання планів і завдань та погоджується з профкомом.

3.3.8.  Працівники преміюються за:

  • добросовісне та ініціативне ставлення  до виконання посадових обов’язків, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • за сумлінну працю щодо створення належних умов для організації і здійснення навчально-виховного процесу та за умови відсутності порушень виконавчої та трудової дисципліни;
  • за активну участь в підготовці ПДМ до нового навчального року: здійснення ремонтних робіт;
  • утримання в належному експлуатаційному порядку приміщень, господарського обладнання;
  • забезпечення норм санітарно-гігієнічного стану приміщень ПДМ;
  • активну участь у створенні необхідних умов праці для працівників та дітей.

IV. Періодичність та умови виплат

Преміювання працівників здійснюється за творчі успіхи, за результатами в роботі за підсумками місяця, семестру, календарного року та до професійних свят.

Виплата премій проводиться з результатами роботи за місяць, за семестр, навчальний рік за умови виконання показників Положення про преміювання без обмеження в розмірі виплати в межах коштів фонду матеріального заохочення.

При наявності дисциплінарного стягнення працівник повністю позбавляється заохочення протягом строку дії даного стягнення (ч.3 ст. 151 КЗпП України).

Матеріальна допомога виплачується працівникам в зв’язку з важкими матеріальними умовами на оздоровлення в межах коштів на цю мету.