Школа художньої гімнастики

Школа художньої гімнастики, надалі ШХГ, є структурним підрозділом Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Керівник ШХГ - Наталія Шельчук

Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в ШХГ відбувається відповідно до закону "Про позашкільну освіту", нормативних актів Міністерства освіти та науки України, Державного комітету України з фізичної культури і спорту, Федерації гімнастики України.

Головною метою ШХГ є:

- забезпечення якісної фізичної та хореографічної підготовки вихованок школи;
- забезпечення рівних можливостей в отриманні профільної спортивної підготовки всіма вихованками школи;
- досягнення гімнасткою максимально можливого рівня техніко-тактичної, фізичної та психічної підготовки  задля      досягнення найвищих результатів у змагальній діяльності;
- опанування і виконання спортсменками розрядних вимог різного рівня;
- всебічний розвиток творчої активності спортсменок, їх самостійності, сприяння їх самореалізації;
- соціальна практика гімнасток через участь у змагальній та концертно-конкурсній діяльності;
- популяризація художньої гімнастики серед учнівської молоді.

Основні  завдання спортивної підготовки з художньої гімнастики в школі:

 • опанування технікою,  тактикою виконання комбінацій;
 • всебічний гармонійний розвиток вихованок;
 • розвиток фізичних якостей: спритності, швидкості, гнучкості, стрибучості, витривалості, сили, координаційних здібностей;
 • забезпечення необхідного рівня функціональної фізичної та хореографічної підготовки;
 • забезпечення необхідного рівня спеціальної психологічної підготовки до змагальної діяльності;
 • формування спеціальних теоретичних знань художніх гімнасток із спортивної підготовки та хореографії;
 •  виховання у спортсменок морально-вольових і етичних якостей;
 • розвиток художньо- естетичних здібностей:  музичності, танцювальності, виразності та артистизму.

Основними завданнями технічної підготовки є удосконалення техніки, досягнення високої точності та надійності у володінні предметами та високого рівня хореографічної підготовки й досконалої техніки виконання вправ без предмету, забезпечення високої техніки виконання змагальних комбінацій та їх адекватної відповідності функціональним можливостям організму спортсменок (залежно від вікових категорій).

Фізична підготовка в художній гімнастиці вирішує завдання розвитку і підтримання високого рівня рухових якостей: гнучкості, швидкості, сили, витривалості, швидкісно-силових якостей, координаційних здібностей, їх удосконалення у єднанні з технікою виконання вправ і здібності до проявлення цих фізичних якостей в умовах змагальної та концертно-конкурсної діяльності.

Основними засобами спортивного тренування є такі групи вправ:

змагальні (власне змагальні) обов’язкові та довільні, тренувальні форми змагальних вправ;
спеціально-підготовчі – вправи, спрямовані на формування системи рухів, індивідуального стилю, виразності, артистизму гімнастки;
допоміжні –вправи, завдяки яким будується фундамент для послідовного удосконалення спортивної майстерності. Найбільш ефективним засобом є застосування спеціальних програм рівноважної, предметної, стрибкової, обертальної, акробатичної підготовки тощо;
загально-підготовчі – вправи, призначені для всебічної рухової та функціональної підготовки гімнасток засобами художньої гімнастики.

Основні методи спортивного тренування:

словесний – організовує діяльність спортсменок, дає навчальне завдання, формує погляди та уявлення, активізує змістовну структуру руху;
метод заходів реалізації – дидактична розповідь, бесіда, інструктаж, розпорядження, команда, супроводжувальне пояснення, мовна оцінка, мовний звіт і взаємороз'яснення;
наочний – демонстрування рухів гімнастками і тренером, показ кінограм, фотознімків, схем, відеозаписів, графічних зображень;
метод вправ -  спрямований на засвоєння гімнасткою спортивної техніки: цілісної та розчленованої, підвідної та імітаційної;
стандартно-повторних вправ, варіативних вправ -  спрямований на розвиток рухових якостей: вивчення інтервальних та безперервних вправ; змагальні та ігрові вправи.

Напрями діяльності ШХГ:

 • розробка та впровадження навчально-тренувальних програм;
 • змагальна діяльність на міжнародному, всеукраїнському та обласному рівнях;
 • концертно-конкусна діяльність, соціальна практика вихованок ШХГ;
 • стажування тренерів, викладачів у провідних вітчизняних та закордонних спеціалістів з художньої гімнастики, участь у майстер-класах, практичних семінарах з художньої гімнастики;
 • підготовка, проведення майстер-класів та практичних семінарів з художньої гімнастики;
 • удосконалення матеріально-технічної бази школи.

Умови набору

Набір дівчаток здійснюється з п’ятирічного віку шляхом тестування. Тестування складається з:

- Перевірки загальних фізичних даних (стан здоров’я, зовнішній вигляд, ріст, вага);

- Перевірка професійних даних: пластичності, гнучкості, виворотності, стрибучості, артистичності;

- Перевірка музичного, ритмічного слуху.

Впродовж 1-2 років початкової підготовки можливий добір  дітей з відповідними до вимог фізичними даними. Набір та добір в групи початкові підготовки здійснює комісія, яка складається з тренерів і педагогів ШХГ.

Батьки дітей заповнюють заяви  встановленого зразку (заяви додаються), заповнюють облікову картку вихованки ШХГ, обов’язково надають медичну довідку про стан здоров’я дитини, яка поновлюється у фіздиспансері кожних 3 місяці для молодших дітей та кожних 6 місяців  для старших.

За згодою батьків та рекомендацією тренерів ШХГ спортсменки мають право залишати навчання в ШХГ, або змінити профіль навчання, написавши відповідну заяву.

Умови навчання

Навчально-тренувальна програма розрахована на 10 річне навчання.Навчально-виховний процес в спортивній Школі художньої гімнастки здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей дітей з урахуванням їх вікових особливостей.

Початковий рівень: групи початкової підготовки першого, другого і третього року навчання.

Мета діяльності: сприяти виявленню фізичних та творчих здібностей дітей, розвиток стійкого інтересу до занять художньою гімнастикою.

Основний рівень: навчально-тренувальні групи першого-четвертого років навчання.

Реалізація набутих практичних компетенцій вихованок Школи відбувається через їх участь у Зразковому ансамблі естрадно-спортивного танцю "Грація".